Một đệ tử hỏi sư phụ :Muốn có cuộc sống tốt đẹp cần những gì ?
Sư phụ trả lời :Cần  có ước mơ
Đệ tử lại hỏi :Làm thế nào để thực hiện cuộc sống tốt đẹp ?
Sư phụ trả lời :Vứt bỏ đi ước mơ và cố gắng hành động .
Đệ tử lại hỏi : Sư phụ đã nói muốn có cuộc sống tốt đẹp phải có ước mơ,nhưng vì sao để thực hiện cuộc sống tốt đẹ...


Continue reading ...