-- Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

--Sắc đẹp là hoa, còn đạo đức là quả của cu
ộc đời.
--Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đứcDUC.

Ảnh             
                                      

                 

             

...
Continue reading ...