• ABOUT NGUYÊN SA
    Đất nước Việt Nam vào những thập niên 60-70, việc học có lắm khó khăn. Học sinh sau năm đệ Nhị (lớp 11) phải qua kỳ thi Tú Tài Một. Ðậu Tú Tài Một được lên lớp Ðệ Nhất (lớp 12.) Sau lớp đệ Nhất học sinh lại phải qua kỳ thi Tú Tài Hai, đậu mới được lên đại học. Năm lớp đệ Nhất, học sinh phải học một môn mới, đó là Triết học. Kỳ thi Tú Tài Hai cũng c...


Continue reading ...