Một mùa phượng nở bổng dưng
Chia xa mới thấy rối tung nổi buồn

Để rồi điều ước mãi tuôn.
Được làm ngọn gió quyện nguồn hương em
. .