-- "trả lại cho tôi,trả lại cho em,trả về hư không,giọt nắng bên thềm"
--Thay lời muốn nói ... Giọt nắng bên thềm em có hay

Ảnh